Fundusze Europejskie
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SP 4.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy niedostępne

  • wybrane materiały audio-wizualne nie posiadają transkrypcji tekstowej,
  • media zmienne w czasie nie posiadają dostępnej alternatywy,
  • wybrane dokumenty występują w postaci skanu.
  • wybrane dokumenty, nie posiadają prawidłowej struktury redakcyjnej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Lidia Kwiatek, l.kwiatek@sp4.zosolesnica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 505 505 738. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy,
ul Paderewskiego 2 56-400 Oleśnica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Samochód osoby zaintersowanej wejściem do szkoły może zatrzymać się przy chodniku bezpośrednio przed wejściem na teren szkoły. Osoba niepełnosprawna od furtki wejściowej do budynku ma do przebycia odległość 10 m po terenie płaskim( kostka). Przed wejściem do budynku jest podjazd dostosowany dowózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe są szerokie i umożliwiają wjazd do budynku szkoły. I załatwienie różnych spraw na parterze ( pokój nauczycielski, gabinet stomatologiczny, pielęgniarski, biblioteka, stołówka, toaleta)

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek szkolny pierwotnie nie był zaplanowany z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje windą. Istnieje możliwość wniesienia osoby niepełnosprawnej z wózkiem inwalidzkim przez pracowników obsługi. Korytarze szkolne są szerokie i umożliwiają swobodny przejazd Szerokość drzwi umożliwia dostęp do sal lekcyjnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przyszłościowo rozważane jest zamontowanie rampy/pochylni podjazdowej dla wózków inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Szkoła na dzień dzisiejszy nie posiada miejsc parkingowych i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W kolejnym roku planujemy utworzyć 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych tuż pod wejściem do placówki.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online po wcześniejszym umówieniu się.

do góry