Fundusze Europejskie

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki/dyżury:

Bibliotekarz: Krystyna Zamiara

Poniedziałek: 8.00 - 14.30

Wtorek: 8.00 - 14.30 

Środa: 8.00 - 13.00 

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

Wyciąg z regulaminu naszej biblioteki:

Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb Szkoły.
Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Szkoły.
Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.

Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki.
Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.


Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu.

Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.

Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.

Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych.

Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.

Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia wychowawcy klasy karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

do góry