Fundusze Europejskie

Rada Rodziców

W naszej szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.

W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
 2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
 3. zapewnienie rodzicom/prawnym opiekunom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, wśród nich zaś:
  1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  2. znajomość Statutu Szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,
  3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
  5. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
do góry